img
thế giới cây trồng
Hà Nội
Trung tâm giống cây trồng Công nghệ cao Việt Nam là trung tâm chuyên nghiên cứu và phát triển giống cây trồng thuộc Học viên Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị có số lượng sản phẩm tiêu thụ và bộ sản phẩm Giống cây trồng đa dạng nhất tại Việt Nam.