img
nano curcumin
Dung dich nano curcuminoic la mot san pham chuyen ho tro dieu tri viem loet da day, ta trang. San pham duoc nghien cuu va san xuat tai Viet Nam. Voi ung dung cong nghe nano trong nganh duoc. Chung toi da chiet xuat duoc tinh chat curcumin trong cu nghe va tong hop lai duoi dang dung dich có kich hat sieu nho, chi vai nanomet.