img
haydenwiley
Malta da co gang thu hut cac nha dau tu nuoc ngoai nham no luc thuc day nen kinh te. Mot trong so do nhu giam thue cac chuong trinh dau tu quoc tich, thanh lap mot to chuc chinh phu de xu ly bat cu dieu gi lien quan den dau tu dinh cu Malta,…