img
bacsi diu
Vá»›i 10 năm kinh nghiệm học tập và làm việc trong chuyên ngành Dinh dưỡng, BS.Nguyá»…n Dịu có nhiều công trình nghiên cứu và thành công nhất định trong ngành dinh dưỡng Việt Nam. Hiện nay, Bs. Dịu Ä‘ang cá»™ng tác c&ug